1. Adatkezelési tájékoztató
Menü
 1. Adatkezelési tájékoztató
Kiemelt SZOMBATON szabad BELGYÓGYÁSZATI és DIABETOLÓGIAI időpontok! Keressen minket bizalommal!

Moricz Medical Center

Adatkezelési tájékoztató

A Móricz Medical Center (továbbiakban „Intézmény”) mindent megtesz az Ön személyes adatainak a védelméért. A honlap legtöbb oldalát úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (kapcsolat) azonban szükség van regisztrációra és ilyen módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során megadott információkat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra.

Az Intézmény gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Intézmény megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatait olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amikor az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket (adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.

Az Intézmény ügyfelei kérelmére az ügyfél saját személyes adatairól az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében, minden esetben tájékoztatást ad.

1. Az adatkezelő megnevezése:

 • Cégnév: Móricz Medical Kft.
 • Székhely: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 2. ½.
 • Képviseli: Leskó Tamás, ügyvezető
 • Képviseli: Leskó Tamás, ügyvezető
 • E-mail: moriczmedical@gmail.com
 • Telefon: +36 (30)/782-8071 (munkanapokon 8:00-tól 20:00-ig hívható)
 • weboldal: www.moriczmedical.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. Április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet)

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

3. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos hírlevél küldéshez való hozzájárulásnak minősül:

   • ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (pl. hírlevél feliratkozás)
   • a hírlevélről bármikor ingyenesen leiratkozhat, legegyszerűbben a hírlevél végén olvasható leiratkozás menüpont használatával
   • ha nem kíván hírlevelet kapni erre vonatkozóan a moriczmedical@gmail.com címre küldött lemondó levélben hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
   • Egyes esetekben érdekmérlegeléssel igazoltan jogos érdek alapján küld hírlevelet. Amennyiben ezzel szemben tiltakozik az érintett, a továbbiakban természetesen nem küldhető számára hírlevél.

5. A betegellátáshoz kapcsolódó, illetve egészségügyi célú adatkezelés

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A biztonságos és személyre szabott betegellátás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges a törvényben (Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert egészségügyi adatokat felvenni.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás igénybe vevőjeként az Ön önkéntessége, továbbá szerződés (pl. foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatra), avagy a jogszabály (Eüaktv.) kötelező előírása a betegadatok kötelező kezelésére, továbbá pl. a finanszírozási ügyekben a számviteli törvény számlázással kapcsolatos előírásai.

5.3. Az adatkezelés időtartama: A Móricz Medical Kft., mint egészségügyi szolgáltató az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat törvényi előírás (Eüak.tv.) szerint köteles kezelni/tárolni. Az Ön hozzájárulása emiatt nem vonható vissza, a nálunk tárolt egészégügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai végleges törlésére vonatkozó esetleges kérelmét nem tudjuk teljesíteni. Az egészségügyi dokumentációt adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. A vények megőrzési ideje 5 év.

6. Egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

6. Egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. A fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. Ön emellett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u.

27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.), vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., www.naih.hu) fordulhat.

Móricz Medical Kft.

Budapest, 2022.06.01.

Hívás